Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Podstawą prawną określającą zakres opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463).

Dokumentacja badań podłoża gruntowego (DBPG), to dokument, który zawiera wyniki badań badań polowych i laboratoryjnych, założenia poczynione w czasie ich interpretacji oraz zestawienie mierzonych i wyprowadzonych parametrów geotechnicznych. Dodatkowo zawiera szczegółowy opis wydzielonych warstw, przekroje, ocenę danych i zalecenia dotyczące dalszych prac terenowych, jeżeli są konieczne. Dokumentacja badań podłoża gruntowego jest dokumentem o określonych podstawach formalnoprawnych, ale nie podlega zatwierdzaniu administracyjnemu ani archiwizacji przez organy administracji samorządowej. Dokumentacja badań podłoża gruntowego może stanowić podstawę do projektowania dla prostych warunków gruntowych obejmujących wyłącznie niesłabonośne grunty mineralne w przypadku posadowienia obiektu powyżej zwierciadła wody gruntowej II kategorii geotechnicznej takiego jak np. niewysokościowych budynku mieszkalnych, fundamentów palowych i płytowych do dwóch kondygnacji, wysokich ścian oporowych (>3,0m) nasypów (>3,0m), głębokich wykopów (>1,2m), kotew gruntowych, przyczółków mostowych i nabrzeży. W przeciwnym wypadku, dodatkowo powinno sporządzić się dokumentację geologiczno-inżynierską (DGI).

Wybrane realizacje:

  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla rowów melioracyjnych na trasie S5 – odcinek 4 od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (z węzłem)
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla odbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego o budynki oddziału linii tartacznej o wydajności 100 000 m3 drewna z linią automatycznego sortowania tarcicy, na działce nr 157/3 położonej w obrębie Klonia, gm. Czersk
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla przeprawy promowej Czarnowo – Solec Kujawski. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 (droga nr 80) Czarnowo – rz. Wisła – Solec Kujawski – droga nr 10 na odcinku od drogi Krajowej nr 80 (km 0+000) do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim (km 2+582) – uzupełnienie
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul.Wiatrakowej oraz Zbożowy Rynek w Bydgoszczy
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa – most drogowy MD-1 w km około 21+552 oraz MD-3 w km około 34+539
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla stawu żużlowego nr 1 w ZP Soda Mątwy w Inowrocławiu (Zakłady Sodowe w Janikowie)
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zbiorników retencyjnych na trasie S5 – odcinek 4 od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (z węzłem)
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej w Warszawie na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu Małej Elektrowni Wodnej z progiem piętrzącym na rzece Łyna w miejscowości Szylina, gmina Bartoszyce