Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Zakres niniejszego opracowania został bardzo szczegółowo opisany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest opracowaniem, który ma charakter syntezy wszystkich pozyskanych archiwalnych informacji o terenie jednoznacznie określonej inwestycji znanej charakterystyce technicznej i jej przyległych ze zinterpretowanymi badaniami terenowymi oraz laboratoryjnymi wykonanymi poprzedzająca jej budowę. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera szczegółową charakterystykę budowy geologicznej, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża gruntowego wraz z określeniem badanego obszaru do realizacji zamierzonej inwestycji. W przypadku, jeżeli dla danej inwestycji nie ma obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dokumentacja ta powinna zawierać informację o zagrożeniach zmian w środowisku w skutek realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji. Dokumentacje te sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:

  • zagospodarowania przestrzennego,
  • posadowienia obiektów budowlanych oraz inwestycji liniowych,
  • posadowienia obiektów budownictwa wodnego,
  • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  • składowania odpadów podziemnego i na powierzchni,

Dokumentacja geologiczno-inżynierska podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej na szczeblu powiatu lub województwa oraz archiwizacji przez te organy i stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowalnych. Czas jej zatwierdzenia trwa przeciętnie ok. 30-60 dni. Opracowanie to jest zawsze wymagane w przypadku stwierdzenia złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych, które obejmują występowanie gruntów słabonośnych, ekspansywnych, zapadowych, na obszarach morskich i na obszarze dolin delt oraz w przypadku lokalizacji obiektów na terenach zagrożonych ruchami masowymi. Dodatkowo, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej konieczne w przypadku posadowienia obiektów w poziomie lub poniżej zwierciadła wody gruntowej oraz przy klasyfikacji zadania projektowego do III kategorii geotechnicznej, co obejmuje np. budynki wysokościowe, budynki zawierające więcej niż jedną kondygnację podziemną, tunele, obiekty infrastruktury krytycznej oraz monumentalne, przebudowy obiektów zabytkowych.

Wybrane realizacje:

  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektu budowlanego i wykonawczego budowy autostrady A1 Toruń – Stryków, zadanie I, odcinek 3 Brzezie (z węzłem) – Kowal (z węzłem Pikutkowo) od km 186+348 do km 215+850. Dla odcinka o długości ~29,5km.
  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanej drogi ekspresowej S7 odc. Koszwały – Kazimierzowo w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim. Dla odcinka o długości ~40,0km.
  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla modernizacji linii kolejowej E30 etap II odcinek Zabrze – Katowice – Kraków Przetarg nr 3 – Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200 l ini i nr 133)