Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna jest jedną ze składowych geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Szczegółowy zakres tego dokumentu został określony w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463).

Opinia geotechniczna (OG) jest opracowaniem wskazującym jednoznacznie zakładaną złożoność warunków gruntowych na danym terenie w nawiązaniu do dotychczasowego rozpoznania oraz kategorią geotechniczną projektowanego obiektu budowlanego. Może ona zostać opracowana na podstawie danych archiwalnych z pobliskich terenów do lokalizacji inwestycji lub jakościowo rozpoznanych gruntów w trakcie wstępnych terenowych. Opinia geotechniczna może stanowić podstawę do projektowania dla prostych warunków gruntowych obejmujących wyłącznie niesłabonośne grunty mineralne w przypadku posadowienia obiektu powyżej zwierciadła wody gruntowej I kategorii geotechnicznej takiego jak np. niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji, niskich ścian oporowych (<2,0m) nasypów (<3,0m), płytkich wykopów (<1,2m). W przeciwnym wypadku, powinna określać zakres dodatkowych koniecznych dokumentacji koniecznych do rozpoczęcia prac projektowych i wykonawczych. Jest dokumentem o określnych podstawach formalnoprawnych, ale nie podlega zatwierdzaniu administracyjnemu ani archiwizacji przez organy administracji samorządowej.

Wybrane realizacje:

  • Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny) dla przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej, Obrońców Bydgoszczy w Bydgoszczy – Astoria
  • Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego) dla przebudowy i umocnienie kanału Giżyckiego
  • Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego) dla budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączam do granicy działek w Inowrocławiu
  • Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny) dla przebudowy „Cukrowni Kruszwica” w Kruszwicy – Budowa zbiorników soku gęstego o pojemności 60 000 m3
  • Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego) dla moderrnizacji stacji ekstrakcji – dyfuzor wieżowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi – Cukrownia Nakło
  • Opinia geotechniczna dla przepustów w ciągu autostrady A1
  • Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny) dla budowy budynku biurowego firmy KOBYLARNIA S.A.
  • Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego) dla projektu przecisku kablowego oraz budowy słupa dla linii średniego napięcia w Rytlu
  • Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego) dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ERA 42087.01 Kostrzyn Granic, gmina Kostrzyn, powiat gorzowski, działka numer 111/172
  • Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego) dla budowy źródła ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu opalanego biomasą w Ostrowie Wielkopolskim