Pozostałe usługi

Studium geologiczno-inżynierskie (SGI)

Studium geologiczno-inżynierskiej jest opracowaniem, które nie ma określonych podstaw formalnoprawnych, a jego formę określają zazwyczaj wytyczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Głównym celem studium jest dostarczenie podstawowych i uogólnionych informacji na temat podłoża gruntowego przy wykorzystaniu materiałów archiwalnych uzupełnionych badaniami terenowymi. Opracowanie to zawiera wstępne rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, środowiskowych oraz geotechnicznych, a także wskazywało potencjalne zagrożenia geologiczne, które mogą zadecydować o ostatecznej lokalizacji inwestycji lub poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektów, oszacowania kosztów realizowania inwestycji oraz oceny wpływu na środowisko jak i jego obecnego stanu co wiąże się z możliwym zwiększeniem wydatków związanych z koniecznością mediacji gruntów. Studium opracowuje się przy większych inwestycjach drogowych lub poprzedzaniu sporządzaniu atlasów geologiczno-inżynierskich dla danych gmin.

Studium geotechniczne (SG)

Studium geotechniczne jest opracowaniem tożsamym ze studium geologiczno-inżynierskim przeznaczonym dla inwestycji kolejowych i zawiera znacznie obszerniejszy zakres geofizycznych badań terenowych.

Dokumentacje hydrogeologiczne (dla inwestycji mogących potencjalnie zanieczyścić wody podziemne) (DH)

Dokumentacja hydrogeologiczna stanowi wymagane prawem opracowanie przedstawiające wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną inwestycją, w tym: z wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, podejmowaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, ustalaniem zasobów i właściwości wód podziemnych, projektowaniem inwestycji hydrotechnicznych itp. Zawiera charakterystykę dotychczasowego zagospodarowania terenu oraz zamierzanych przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej docelowego ujęcia oraz z przyległych terenów, zakres i wyniki przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych, ustalanie zasobów eksploatacyjnych oraz ustalenie stanu środowiska wokół ujęcia i strefy ochronnej ujęcia.

Ekspertyzy zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych (EZ)

Ekspertyza lub raport dotyczący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych to opracowanie przeznaczone dla podmiotów mających obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia powierzchni ziemi na skutek decyzji nałożonej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Decyzja ta może zostać wydana wobec podmiotu korzystającego ze środowiska w szczególnych przypadkach lub rejonie bezpośrednich zagrożeń szkodą i szkód w środowisku lub historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi określonych przez dane starostwo i archiwizowane w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska . Podmiotem korzystającym ze środowiska jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Obejmuje ona badanie terenowe oraz pobór i zaawansowane badania geochemiczne wód oraz gruntów. Należy zaznaczyć, że podmiot, który nieświadomie nabędzie ziemię, na której występuje historyczne zanieczyszczenie, będzie zobowiązany do przeprowadzenia remediacji bez względu na to, czy to z jego winy doszło do skażenia środowiska gruntowo-wodnego, co sprawia, że te opracowania mogą być wykonywane przed dokonaniem zakupu lub dzierżawieniem nieruchomości gruntowej przeznaczoną na działalność gospodarczą. Raporty są dokumentem o określonych podstawach formalnoprawnych.

Dokumentacje z geotechnicznej obsługi budowy (DOB)

Dokumentacje z geotechnicznej obsługi budowy są raportami z badań terenowych i laboratoryjnych przeprowadzonych podczas realizacji kolejnych faz inwestycji budowlanej po rozpoczęciu procesu budowy. Obejmują one np. sprawdzenie zgodności gruntów nasypowych oraz stopnia ich zagęszczenia, przeprowadzenia dodatkowych sondowań dających lepsze rozpoznanie lokalnych warunków gruntowych lub rejestracji osiadań dla próbnych obciążeń zlokalizowanych w obrębie gruntów organicznych lub antropogenicznych. Dokumentacje z geotechnicznej obsługi budowy są opracowaniami, które nie mają określonych podstaw formalnoprawnych.

Operaty wodno-prawne (OWP)

Operaty wodnoprawne sa dokumentami na podstawie, których wydawane jest pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub innych działań mogących mieć wpływ na jakość wód powierzchniowych oraz podziemnych. Zalicza się do nich odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, budowę pomostów stawów i studni. Operaty są dokumentami o określonych podstawach formalnoprawnych i będącym konieczną częścią wniosku o pozwolenie wodnoprawne, są dokumentami

Części opracowań ekofizjograficznych w zakresie geologii (OE)

Opracowania ekofizjograficzne są dokumentacjami wstępnymi sporządzanymi przed podjęciem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. W ramach części w zakresie geologii określa się nośności i litologię powierzchniowych utworów geologicznych wraz z ich wodoprzepuszczalnością, miąższość i wydajność użytkowych poziomów wodonośnych oraz ich głębokość i chemizm.

Dokumentacje geologiczne w celu wykorzystania ciepła Ziemi do 30m głębokości (DGCZ)

Są to dokumentacje służące planowaniu, projektowaniu i wykonywania instalacji dolnego źródła ciepła w systemach zamkniętych jak instalacje poziome, spiralne w wykopach lub otworach lub prowadzonych w palach fundamentowych. Dokumentacja geologiczna zawiera opis profilu geologicznego, ocenę wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych, opis zagrożeń na etapie użytkowania instalacji i w przypadku awarii określenie sposobu kontroli pracy systemu. Są opracowaniami o określonych podstawach formalnoprawnych, ale nie podlega zatwierdzaniu administracyjnemu ani archiwizacji przez organy administracji samorządowej przy dla instalacji do głębokości 30m.

Poza tym wykonujemy:

  • mapy geologiczno-inżynierskie (MGI),
  • mapy zagrożeń ruchami masowymi (MZRM).
  • projektowanie i wykonywanie studni oraz piezometrów (SPI),
  • piezometrów montaż inklinometrów (MI),