Projekt robót geologicznych

Projekty robót geologicznych (PRG) oraz programy prac geotechnicznych (PPG) tak, jak praktycznie wszystkie rodzaje dokumentacji geotechnicznej i geologicznej składają się z części tekstowej (opisowej) oraz graficznej zawierającej mapy i profile geologiczne i techniczne. Zakres opracowania został szczegółowo określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696). Rozporządzenie to zostało znowelizowane Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 964). Rozporządzenia te dookreślają art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

Dokumenty te stanowią podstawę wykonania prac i robót geologicznych oraz geotechnicznych. Zawiera cel zamierzonych prac, sposób ich osiągnięcia, rodzaj dokumentacji geologicznej, która powstanie w efekcie wykonania robót i ich harmonogram, określoną powierzchnię terenu nimi objętymi oraz przedsięwzięcia konieczne do uwzględniana ze względu na ochronę środowiska. Projekt robót geologicznych (PRG) podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej na szczeblu powiatu lub województwa oraz archiwizacji przez te organy i stanowi podstawę do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI) oraz dokumentacji hydrogeologicznej (DH). Czas ich zatwierdzenia trwa przeciętnie ok. 30-60 dni oraz po jego akceptacji zostaje wysłanie zgłoszenie o wykonaniu robót do zarządców gruntów z czasem uprawomocnienia 14 dni. Po tym okresie dopiero można przystąpić do prac terenowych.

Natomiast projekt prac geotechnicznych (PPG), czasami nazywany programem badań polowych i laboratoryjnych, jest opracowaniem tożsamym z projektem robót geologicznych (PRG) stanowiącym podstawę do opracowania geotechnicznych warunków posadowienia (GWP), ale nie posiada określnej formy formalnoprawnej i nie podlega procedurze zatwierdzenia oraz archiwizacji przez administrację samorządową. Stanowi w praktyce jednoznacznie określony zakres prac przedłożony do ostatecznej akceptacji przez stronę zamawiającą przed przystąpieniem do prac terenowych.